Windows KMS激活

产品安装密钥表:

Operating system          Product key
Windows Server 2008 Standard    TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
Windows Server 2008 Enterprise   YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
Windows Server 2008 Datacenter   7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
Windows Server 2008 R2 Standard   YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
Windows Server 2008 R2 Enterprise  489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
Windows Server 2008 R2 Datacenter  74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
Windows Server 2012 Standard    XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Datacenter   48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server 2012 R2 Standard   D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
Windows Server 2012 R2 Datacenter  W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Windows 8.1 Professional      GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows Server 2016 Datacenter   CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard    WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials   JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
Windows Server 2019 Standard    N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Datacenter   WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2022 Datacenter   WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33

Windows 10 专业版       W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10 专业版 N      MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10 专业工作站     NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10 专业工作站 N    9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10 专业教育版     6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10 专业教育版 N    YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10 教育版       NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10 教育版 N      2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10 企业版       NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10 企业版 N      DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10 企业版 G      YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10 企业版 G N     44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 8 专业版        NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 N       XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版        32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 N       JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 8.1 专业版       GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 N      HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版       MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 N      TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 7 专业版        FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 N       MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 E       W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows7 企业版        33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 N       YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 E       C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

第一步:卸载原有的产品密钥

cscript.exe c:\windows\system32\slmgr.vbs -upk

第二步:重新安装指定的产品密钥

cscript.exe c:\windows\system32\slmgr.vbs -ipk 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

第三步:设置KMS服务器(这里使用沧水KMS服务)

  #  kms.03k.org
  cscript.exe c:\windows\system32\slmgr.vbs -skms kms.cangshui.net

第四步:激活系统

cscript.exe c:\windows\system32\slmgr.vbs -ato

附:参考文章,及微软官方参考key

  https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/kmsclientkeys
  https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/windows-key/
  https://kms.cangshui.net/
声明:本文为原创,作者为 辣条①号,转载时请保留本声明及附带文章链接:https://boke.wsfnk.com/archives/276.html
谢谢你请我吃辣条谢谢你请我吃辣条

如果文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮打赏作者

最后编辑于:2023/5/28作者: 辣条①号

现在在做什么? 接下来打算做什么? 你的目标什么? 期限还有多少? 进度如何? 不负遇见,不谈亏欠!

暂无评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

arrow grin ! ? cool roll eek evil razz mrgreen smile oops lol mad twisted wink idea cry shock neutral sad ???

文章目录